15 tháng 4, 2012

Tu Luyện Và Cứu Người Bằng Lý Trí

Hôm ngày 9 tháng 4 năm 2012, Ban biên tập minghui.org (Minh Huệ Hoa ngữ) có thông báo nội dung sau cho các học viên Pháp Luân Công đặc biệt là cho các học viên tại Trung Quốc.  Ngày 10 tháng 4 năm 2012, bản dịch tiếng anh được đăng tải trên en.minghui.org (Minh Huệ Anh ngữ).

BĐQ
***********************

Tu Luyện Và Cứu Người Bằng Lý Trí


Do ngày 13 tháng 5, ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, đang đến gần, một nhóm nhỏ học viên tại Trung Hoa Lục Địa đang yêu cầu mọi học viên tập các bài công pháp nơi công cộng mặc y phục của Đại Pháp nhằm triệu tập các Pháp hội tại các cấp tỉnh, thành phố, và làm lễ kỷ niệm các sự kiện, và còn những việc khác nữa. Việc các đệ tử Đại Pháp mong muốn tổ chức lễ kỹ niệm lần thứ hai mươi ngày Đại Pháp được hồng truyền cũng là điều dễ hiểu, nhưng sự thực là cuộc bức hại này chưa kết thúc, làm việc này tại Trung Hoa Lục Địa là không lý trí một chút nào. Ngay lúc này là thời điểm then chốt để tập trung cho sự tu luyện bản thân và cứu người.

Chúng tôi hy vọng rằng các học viên khắp Trung Hoa, vốn đã và đang làm, có thể tiếp tục giảng rõ sự thật, phơi bày tà ác, và cứu người một cách kiên định và lý trí, và không dựa trên nhận thức của cá nhân mình để thay đổi những việc mà các học viên cần phải làm, thậm chí dẫn đến mức không chú ý đến sự an toàn của các học viên khi yêu cầu những học viên khác thay đổi cách họ giảng rõ sự thật.

Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp.
Ngày 8 tháng 4 năm 2012

Nguồn: http://en.minghui.org/html/articles/2012/4/10/132641.html#.T4mrUPtOjPo